Cerkev Device Marije v Polju

Objekt

CERKEV DEVICE MARIJE V POLJU

Investitor

ŽUPNIJA LJUBLJANA POLJE, Polje 351, 1260 Ljubljana - Polje

Naročnik

ŽUPNIJA LJUBLJANA POLJE, Polje 351, 1260 Ljubljana - Polje

Projekt

Elektro instalacije

Faza

PZR

Leto pričetka

2015

Leto zaključka

2015

V projektu so bile predvidene sledeč instalacije:

Razsvetljava

 • S pomočjo potencialnega ponudnika elementov razsvetljave, ki se ga določi skupaj z investitorjem, se izdela projekt razsvetljave celotne cerkve z ustrezno programsko zasnovo osvetlitve (osvetlitev glavne ladje, stranskih kapel, glavnega oltarja, kora,..) ob sodelovanju investitorja in morebitnega dodatnega svetovalca s strani investitorja
 • Predvidi se zamenjava dotrajanih razvodov, ki potekajo deloma v stenah in deloma nad kupolami cerkvene ladje po podstrehi
 • Izvede se centraliziran vklop luči iz zakristije z možnostjo enostavnega vklopa različnih programov (grupiranje) za različne priložnosti (enostavna razsvetljava, praznična razsvetljava, posebne priložnosti,..)
 • Predvidi se tudi možnost vklopa luči na mestu enega od vhodov (stranskih ali glavnega), ki omogoča organistu ali pevcem osvetlitev zgolj dela cerkve od vhoda proti stopnišču na kor in sam kor
 • Uredi se zunanja razsvetljava ob vhodih vezana na centralni tablo
 • Opcijsko se predvidi povezavo upravljanja zunanje razsvetljave iz župnišča
 • Predvidi se motorno spuščanje lestencev za lažji dostop v primeru potrebne zamenjave svetilk
 • Predvidi se varnostna razsvetljava z označbo bežalnih poti z baterijskim napajanjem; zasnovo predvidi projektant požarne varnosti tu nebo vključen

Splošna jakotočna instalacija

 • Pregleda se obstoječe stanje že obnovljenih vtičnic s predvideno možnostjo nadaljne uporabe oz. navezave na nov razdelilnik oz. elektroomaro
 • Obnoviti razvode za vtičnice vzdolž cerkve, vtičnice se uporabljajo v glavnem za sesalnike in priložnostne priklope manjših porabnikov (razne luči v božičnem času ipd.). Mesta vtičnic se definira z investitorjem
 • Predvidi se električen razvod za odpiranje oken (4 okna v ladji, 4 okna v srednji kapeli)
 • Pregleda in obnovi se razvod instalacije v obeh zvonikih

Ozvočenje

 • Zamenjava obstoječega ozvočenja, skupaj z razvodi
 • Na novo uredi ozvočenje na koru
 • Predvidi se ustrezno mobilno ozvočenje ob glavnem vhodu
 • Uredi se centralizacija sistema ozvočenja iz zakristije
 • Izvede se avdio povezava med korom in glavnim oltarjem ter zakristijo
 • Predvidi se sistem induktivne zanke za osebe s slušnimi aparati povezan na ozvočenje
 • Predvidi se sistem za projiciranje na obstoječe platno, možnost upravljanja s kora, oltarja, zakristije ali določenega mesta v prvi klopi pred glavnim oltarjem
 • Predvidi se predinstalacija za avdio/video povezavo v zvonik za pritrkovalce

Alarmni sistem in video nadzor

 • Predvidi se predinstalacija za notranji alarmni sistem in zunanji videonadzor