City Hotel, Ljubljana

Objekt

CITY HOTEL Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Investitor

KRAJC HOTELI, Dalmatinova 15, Ljubljana

Naročnik

KRAJC HOTELI, Dalmatinova 15, Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

Idejni projekt, PGD, PZI

Površina

6550 m2

Leto pričetka

2004

Leto zaključka

2007

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE

 • preureditev obstoječe toplotne postaje
 • kontrola ustreznosti obstoječih komunalnih priključkov
 • hladilna strojnica
 • interna plinska instalacija
 • razvod ogrevne in hladilne vode
 • radiatorsko ogrevanje
 • ogrevanje in hlajenje z ventilatorskimi konvektorji
 • prezračevanje in klimatizacija
 • prezračevanje in odvod dima
 • vodovodna instalacija in vertikalna kanalizacija
 • črpališče odpadne vode
 • notranje hidrantno omrežje
 • centralni sistem odsesovanja

ELEKTROINSTALACIJE

 • lastna trafo postaja 1×630 kVA – NN plošča
 • energetski razvod 0.4 kV po objektu (mreža)
 • rezervno napajanje iz sosednje trafo postaje – obstoječi NN dovod
 • brezprekinitveno napajanje – UPS
 • splošna razsvetljava
 • krmiljenje in regulacija splošne razsvetljave z EIB sistemom v javnih prostorih in hodnikih
 • varnostna razsvetljava
 • električne instalacije za tehnologijo in vtičnice
 • ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi
 • strelovodna instalacija
 • IRC – inteligentna hotelska soba (krmiljenje sobne temperature glede na zasedenost sobe, krmiljenje razsvetljave …)
 • el. instalacije za strojne naprave
 • centralni nadzorni sistem in DDC sistem regulacije

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE

 • informacijsko ožičenje
 • instalacija za avtomatsko odkrivanje in javljanje požara in javljanje CO v garaži (po zahtevah študije polarne varnosti)
 • instalacija za ozvočenje in multimedijski sistem
 • instalacija za skupinski antenski sistem
 • instalacija za TV nadzor
 • instalacija za kontrolo pristopa

 

City Hotel na Dalmatinovi 15 v Ljubljani – Adaptacija zajema sobe starega dela  hotela med osmi oK-oL in od osi 4 navzdol v etažah od 2.-7.nadstropja (32 sob, 1 pisarni in fitnes) in sobe starega dela (2. faza) hotela med osmi B-G in 1-4 v etažah od 1.-8.nadstropja (78 sob).

2015 – 2017; PZI, PID 

V projektu so bile predvidene sledeč instalacije:

STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA

ENERGETIKA, ki obsega:

 • priklop hladilne vode za vent. konvektorje na obstoječi sistem hlajenja v kleti objekta za krak B;

PREZRAČEVANJE IN OGREVANJE, ki obsega:

 • zamenjava radiatorjev na obstoječih priključkih v soba (krak A, B) in kopalnicah (krak A, B in C);
 • v kraku A se predvidi nova vertikala ogrevne vode za radiatorje
 • hlajenje sob z ventilatorskimi konvektorji, načeloma nameščeni v medstropovju hodnika, z vpihom nad vrati v sobo (A in B krak); Ventilatorski konvektorji bodo krmiljeni s sobnimi termostati z izklopom z mikrostikalom na oknih. V kraku »C« ostajajo ventilatorski konvektorji nespremenjeni.
 • Predelava ogrevnega razvoda na način, ki omogoča ločitev oz. zapiranje vertikal posameznih krakov hotela (ločitev krakov A, B in C).
 • prezračevanje z odvodom zraka iz kopalnic – preverba obstoječe instalacije in morebitne prilagoditve;

VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA, ki obsega:

 • interno instalacijo hladne in tople sanitarne vode s priklopom na obstoječi razvod;
 • cirkulacijo hladne in tople vode za novi del
 • fekalna kanalizacija s priklopom na obstoječi razvod;
 • meteorna kanalizacija s priklopom na obstoječi razvod;
 • Predelava vodovodnega razvoda na način, ki omogoča zapiranje in dezinfekcijo posameznih krakov hotela (ločitev krakov A, B in C).

ELEKTROINSTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA

MOČNOSTNE ELEKTRO INSTALACIJE, ki obsegajo:

 • prenovljeni etažni stikalni bloki za obravnavni del (priključitev na obstoječe dovode);
 • splošna razsvetljava (vgradna LED svetila na hodnikih in priključke za svetilke v sobah);
 • varnostna razsvetljava hodnikov;
 • instalacije za malo moč in vtičnice v sobah;
 • ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi;
 • povezava krmilnih in regulacijskih elementov za strojne naprave

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE, ki obsegajo:

 • strukturiran sistem ožičenja – horizontalni razvod od priključkov do obstoječih vozlišč (stikal);
 • sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara (AOiJP) – razširitev obstoječega sistema z javljalniki v tehničnih stropih hodnikov in krmiljenje požarnih vrat s pomočjo držalnih magnetov;
 • instalacijo za sprejem TV signala (kabelska TV) – horizontalni razvod koaksialne mreže od priključkov do obstoječih lokacij etažnih delilnikov v vertikalnih instalacijskih jaških