Hotel Špik, Gozd Martuljek

Objekt

HOTEL ŠPIK Gozd Martuljek – TOPLOTNE ČRPALKE

Investitor

PETROL d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana

Naročnik

ELTEC PETROL d.o.o., Pot na Lisice 7, 4260 Bled

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PZI, PID

Leto zaključka

2013

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

 

strojni del:

 • eden od dveh obstoječih oljnih kotlov se je demontiral in zamenjal z dvema toplotnima črpalkama voda/voda skupne toplotne moči enega kotla (dve TČ po cca.2x250kW)  in se ju ustrezno povezalo v sistem obstoječega ogrevanja, vključno z merjenjem oddane energije.
 • obdelan je priklop na vodnjaški črpalki ter povratek v skupno ponorno vrtino. Ta del projekta je bil obdelan ob sodelovanju z izvajalcem vrtine in je obsegal strojni del ter popis materiala izkopa in zasipa trase
 • zaradi zagotavljanja ustreznega temperaturnega režima na strani porabnikov ogrevne vode, ki je v obstoječem stanju neprimeren za priklop toplotnih črpalk, se je izvedla predelava posameznih porabniških odjemnih krogov. Glede na ugotovitve z ogleda objekta je bilo potrebno spremeniti mešalne proge na odjemnih mestih bazenske tehnike (5 izmenjevalnikov) ter klimatskih napravah (11 naprav).
 • ustrezno se je predelala priprava sanitarne tople vode v kotlovnici in toplotni podpostaji
 • predelali so se  tudi porabniški kroge ogrevne vode za dislocirano toplotno postajo v pritličju v smislu urejanja temperaturnega režima, ki bo primeren za delovanje s toplotnimi črpalkami.
 • na oba sistema hlajenja se je izvedel priklop vodnjaške vode preko novega izmenjevalnika. Sistem  omogoča avtomatski preklop med delovanjem z vodnjaško vodo ali obstoječim hladilnim agregatom

elektro del:

 • napajanje toplotnih črpalk iz obstoječe transformatorske postaje preko svojega merilnega mesta,
 • meritev električne in toplotne energije za vse porabnike toplotne energetike,
 • regulacijska avtomatika za avtomatsko delovanje in preklop med posameznimi načini delovanja (TČ/kotel/hlajenje),
 • napajanje elementov in regulacijska avtomatika predgrevanja sanitarne tople vode,
 • potrebne električne povezave novih črpalk na mešalnih progah izmenjevalnikov bazenske tehnike (napajanje in navezava na obstoječo avtomatiko)
 • napajanje in regulacija obstoječih črpalk na mešalnih progah z novo avtomatiko (prej so se črpalke napajale in krmile iz kotlovske regulacije – pri predelavi je en kotel odpadel in s tem tudi regulacijski krogi)