Novogradnja in odstranitev objekta – Zelena hiša

Objekt

Novogradnja in odstranitev objekta – Zelena hiša

Investitor

DOMUS VIRIDIS d.o.o., Likozarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

Naročnik

API Arhitekti d.o.o., Barjanska cesta 62, 1000 Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PZI

Površina

8.200 m2

Leto zaključka

2023

V projektu so bile predvidene sledeč instalacije:

STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA
ENERGETIKA, ki obsega:
• toplotna postaja za pripravo ogrevne vode za stanovanjske toplotne podpostaje;
• stanovanjske toplotne podpostaje za ogrevanje in pretočno pripravo STV, vključno z meritvijo porabljene energije po stanovanjih;
• toplotna postaja za pripravo ogrevne vode za poslovne prostore;
• toplotna postaja za pripravo sanitarne tople vode za poslovne prostore;
• centralna priprava hladilne vode z zračno hlajenim hladilnim agregatom za hlajenje poslovnih in stanovanjskih prostorov; opcija izkoriščanje podtalnice za hladilni agregat tip voda/voda in pasivno hlajenje.
OGREVANJE IN HLAJENJE, ki obsega:
• ogrevanje stanovanjskih prostorov s talnim ogrevanjem;
• radiatorsko ogrevanje pomožnih prostorov;
• hlajenje stanovanjskih prostorov s stropnimi in/ali stenskimi vent.konvektorji; alternativno hladni stropovi in /ali stene v kombinaciji s sistemom razvlaževanja (ustrezno stalno prezračevanje s kondicioniranim zrakom).
KLIMATIZACIJA IN PREZRAČEVANJE, ki obsega:
• sistemi za prezračevanje stanovanjskih prostorov;
• sistemi za prezračevanje in klimatizacijo trgovskih in gostinskih lokalov;
• sistem za prezračevanje garaž;
• sistemi za odvod dima in toplote.
VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA, ki obsega:
• sanitarna hladna in topla voda s cirkulacijo;
• vertikalna fekalna kanalizacija;
• vertikalna kanalizacija meteorne vode.
SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA, ki obsega:
• notranje hidrantno omrežje;

(dodatna opcija) SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA V GARAŽAH IN POSLOVNIH PROSTORIH, ki obsega:
• šprinkler instalacija skladno s študijo požarne varnosti (ni vključeno v ceno).

ELEKTROINSTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA
JAKI TOK – SPLOŠNE INSTALACIJE, ki obsegajo:
• energetski razvod 0.4 kV po objektu od priključne merilne omare in meritve električne energije za posamezne lokale in stanovanja (mreža);
• priključek električne energije za posamezen lokal brez nadaljnje obdelave;
• splošna razsvetljava;
• varnostna razsvetljava;
• zunanja razsvetljava vhodov objekta;
• el. instalacije za malo moč in vtičnice;
• inteligentne instalacije za stanovanja;
• el. instalacije za priklop tehnoloških porabnikov;
• ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi;
• strelovodna inštalacija;
• napajanje stikalnih blokov prezračevanja;
• napajanje stikalnih blokov hidrantov in črpališč;
• povezava krmilnih in regulacijskih elementov za strojne naprave, ki nimajo lastnih stikalnih blokov (regulacijski sistemi ogrevanja in hlajenja……..).

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE, ki obsegajo:
• strukturiran sistem ožičenja (telefonija, računalniška mreža, TV…);
• sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara (AOiJP) in signalizacija CO v garaži (glede na zahteve v ŠPV);
• instalacija za govorilne naprave – video domofon;
• instalacije za kontrolo pristopa v/iz garaža – objekt;
• CCTV sistem video nadzora uvoza/izvoza v garažo, vhodov v objekt.