Poslovni, proizvodni in skladiščni objekt Plastika Virant

Objekt

POSLOVNI, PROIZVODNI IN SKLADIŠČNI OBJEKT PLASTIKA VIRANT, Pod lipami, 1218 Komenda

Investitor

PLASTIKA VIRANT d.o.o., Podgorica pri Šmarju 22,1293 Šmarje - Sap

Naročnik

CSE PROJEKT d.o.o., Glavarjeva cesta 74, 1218 Komenda

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PGD

Površina

6800 m2

V ponudbi smo za objekt predvideli naslednje instalacije:

 STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA

PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA, ki obsegajo:

 • splošno prezračevanje;
 • tehnološko prezračevanje – v kolikor bo potrebno;

OGREVANJE IN HLAJENJE, ki obsegajo:

 • priprava ogrevnega medija preko reverzibilne toplotne črpalke ali preko bivalentnega sistema (plinska kotlovnica / toplotna črpalka);
 • priprava hladilnega medija preko reverzibilne toplotne črpalke;
 • ogrevanje in hlajenje proizvodnega dela objekta in ogrevanje skladiščnega dela objekta;
 • ogrevanje in hlajenje poslovnega dela objekta;
 • razvod ogrevne in hladilne vode za klimate;
 • radiatorsko ogrevanje pomožnih prostorov;
 • hlajenje elektro-telekomunikacijskih prostorov

VODOVOD IN KANALIZACIJA, ki obsegajo:

 • vodovodni priključek s priključitvijo na obstoječe javno vodovodno omrežje;
 • interni vodovodna instalacija sanitarne hladne in tople vode s cirkulacijo;
 • interno notranje hidrantno omrežje;
 • fekalna kanalizacija;
 • meteorna kanalizacija znotraj objekta;

PLINSKA INSTALACIJA, ki obsegajo:

 • plinski priključek s požarno omarico in pipo
 • interno plinsko instalacijo za potrebe priklopa plinske kotlovnice

SPRINKLER INSTALACIJA, ki obsegajo:

 • šprinkler črpališče;
 • šprinkler mreža;

KOMPRIMIRAN ZRAK, ki obsegajo:

 • kompresorska postaja – priprava komprimiranega zraka;
 • razvod komprimiranega zraka s posameznimi priključki

ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA

MOČNOSTNE ELEKTRO INSTALACIJE, ki obsegajo:

 • energetski razvod po objektu za napajanje razdelilnikov (mreža 0,4kV);
 • instalacije za priključitev tehnoloških porabnikov in opreme;
 • el instalacije za malo moč in vtičnice,
 • UPS napajanje za nujne porabnike,
 • splošno razsvetljavo,
 • varnostno razsvetljavo,
 • zunanja razsvetljava platojev ter transportnih površin,
 • strelovodna instalacija in ozemljitev,
 • električne inštalacije za odvod dima in toplote po zahtevah ŠPV,
 • instalacije za priklop strojnih naprav (ogrevanje prezračevanje, klime in druge strojno tehnološke naprave),
 • centralni nadzorni sistem CNS – povezava posameznih krmilnikov,

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE, ki obsegajo:

 • strukturiran sistem telefonskega in podatkovnega omrežja (telefonija, računalniška mreža, wi-fi…);
 • sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara (izdelava na podlagi ŠPV – katere ne nudimo)