TP DANA MIRNA

Objekt

PREUREDITEV TRANSFORMATORSKE POSTAJE TP DANA MIRNA

Investitor

DANA, d.o.o., Glavna cesta 34, 8233 Mirna

Naročnik

DANA, d.o.o., Glavna cesta 34, 8233 Mirna

Projekt

Električne instalacije za posodobitevtransformatorske postaje 630kVA

Faza

PZI, PID

ELEKTRO INSTALACIJE

  • Umestitev transformatorja;
  • Dimenzioniranje dovodnih kablov do NN plošče;
  • Umestitev SN bloka;
  • Postavitev nove NN plošče s potrebnimi odcepi;
  • Kontrola obstoječih odprtin za naravno hlajenje transformatorja;
  • Pregled ozemljitev in strelovodne instalacije;