Upravno proizvodni objekt LTH faza 4 in 5

Objekt

Upravno proizvodni objekt LTH faza 4 in 5

Investitor

LTH Castings d.o.o., Vincarje 2, 4220 Škofja Loka

Naročnik

Studio Kalamar d.o.o., Slovenska cesta 19, 1000 Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PZI

Površina

5.394 m2

Leto zaključka

2024

Predmet projekta obsega gradnjo razširitve proizvodnega objekta orodjarne (FAZA 4) ter razširitev objekta obdelave (FAZA 5).

V projektu so bile predvidene sledeč instalacije:

ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
Elektroinstalacije
• NN razvod (transformatorska postaja ni predmet projekta;
• priključitev tehnoloških porabnikov in opreme;
• zbiralčni razvodi za priključitev tehnologije;
• energetsko napajanje el. omar za strojne naprave (ogrevanje prezračevanje, komprimiran zrak in druge strojno tehnološke naprave za pripravo energetskih medijev);
• el. instalacije za splošno in zasilno razsvetljavo;
• el instalacije za malo moč in vtičnice,
• UPS napajanje za nujne porabnike,
• strelovod;
• ozemljitev.

Telekomunikacije
• strukturiran sistem telefonskega in podatkovnega omrežja;
• Wifi pokritost objekta v kolikor bo zahtevano;
• sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara (izdelava na podlagi NPV – katere ne nudimo);
• sistem kontrole pristopa in registracije delovnega časa;
• sistem video nadzora;

STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA

• prezračevanje in klimatizacija proizvodnega dela s predvidoma tremi klimati;
• vodovod in vertikalna fekalna kanalizacija;
• nova ali predelana obstoječa toplotno/hladilna strojnica s TČ priklopljeno na sistem podtalnice in predelava/prestavitev obstoječega sistema razvoda podtalne vode na področju novogradnje
• razvod ogrevne in hladilne vode do prezračevalnih naprav in ogreval;
• notranja hidrantna mreža;
• odvod dima in toplote (po zahtevah NPV);
• sistem komprimiranega zraka z navezavo na obstoječi razvod;
• plinska instalacija – razvod in MRP (predpostavlja se zadostna kapaciteta priključka na obstoječem objektu).

ZUNANJE INSTALACIJE

• zunanja hidrantna mreža okrog objekta (po zahtevah načrta požarne varnosti);
• zunanja razsvetljava platojev ter transportnih površin.