“YASKAWA nova tovarna robotov Kočevje”

Objekt

"YASKAWA NOVA TOVARNA ROBOTOV KOČEVJE" Parcelna številka 2208/1, k.o. 1577 Kočevje, občina Kočevje

Investitor

YASKAWA Europe Robotics d.o.o., Lepovče 23, 1310 Ribnica

Naročnik

STUDIO KALAMAR d.o.o., Slovenska cesta 19, 1000 Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PGD

Površina

18000 m2

V projektu so bile predvidene sledeč instalacije:

STROJNE INSTALACIJE

ENERGETIKA, ki obsegajo:

 • priključitev na vročevod;
 • toplotna podpostaja;
 • hladilna centrala;

PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA, ki obsegajo:

 • prezračevanje in klimatizacija z dovodom in odvodom zraka za proizvodne prostore (posa-mezni sistemi ločeni glede na namembnost prostorov);
 • prezračevanje in hlajenje z dovodom in odvodom zraka za pisarniški del;
 • prezračevanje z odvodom zraka za sanitarne in tehnične prostore;

OGREVANJE IN HLAJENJE, ki obsegajo:

 • ogrevanje pisarniškega dela z radiatorji;
 • razvod ogrevne in hladilne vode za klimatske naprave;

VODOVOD IN KANALIZACIJA, ki obsegajo:

 • zunanji vodovod z zunanjimi hidranti s priključitvijo na obstoječe vodovodno omrežje oz. priključek na parceli;
 • interno vodovodno instalacijo hladne in tolpe vode s cirkulacijo;
 • notranjo hidrantno omrežje;
 • vertikalno fekalno kanalizacijo;
 • interno meteorno kanalizacijo znotraj objekta;

 ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA

ELEKTRO ENERGETIKA, ki obsegajo:

 • transformatorska postaja v energetskem objektu – brez SN priključka;
 • srednjenapetostni priključek v okviru parcelne meje;
 • rezervno napajanje z dizel agregatom v energetskem objektu;
 • UPS napajanje za nujne porabnike v energetskem objektu;

MOČNOSTNE ELEKTRO INSTALACIJE, ki obsegajo:

 • energetski razvod 0,4kV mreža in agregat;
 • el instalacije za malo moč in vtičnice;
 • priključitev tehnoloških porabnikov in opreme;
 • splošno in pomožno razsvetljavo;
 • varnostno razsvetljavo in označevanje evakuacijskih in transportnih poti;
 • zunanja razsvetljava platojev ter transportnih površin;
 • strelovodna instalacija in ozemljitev;
 • električne inštalacije za odvod dima in toplote po zahtevah ŠPV;
 • instalacije za priklop strojnih naprav (ogrevanje prezračevanje, klime in druge strojno tehnološke naprave)
 • povezava krmilnih in regulacijskih elementov za strojne naprave, ki nimajo lastnih stikalnih blokov (regulacijski sistemi ogrevanja in hlajenja……..);
 • centralni nadzorni sistem CNS – povezava posameznih krmilnikov;

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE, ki obsegajo:

 • strukturiran sistem telefonskega in podatkovnega omrežja (telefonija, računalniška mreža, wi-fi…);
 • sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara (izdelava na podlagi ŠPV – katere ne nudimo)
 • kontrola pristopa;
 • CCTV – video nadzorni sistem vhodov do objekta;
 • enoprogramsko ozvočenje za namen obveščanja;
 • električne ure;
 • video nadzorni sistem;